Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är närapå omöjliga att finna när man behöver dem – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter som säljs till allmänheten ska inom vissa fall ha en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen utgör oftast utav en upphöjd trekant. Märkningen är ämnad såsom information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en gradvis övergång från nationella bestämmelser till regler inom EU:s nya klassificeringsförordning CLP. För den skull finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning i både nationella bestämmelser samt inom CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som skall hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt KIFS 2005:7 är dom som är märkta med åtminstone en av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts endast tillsammans denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller ej aerosoler som har klassificerats och märkts bara med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som skall hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som befinner sig märkta med minst någon utav följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen skall uppfylla.