Hur man anmäler oseriösa inkassobolag som struntar i god inkassosed till Datainspektionen

Emmellanåt kan inkassobolag skicka krav på fordring även ifall det inte är korrekt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Om man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill tvinga in pengar utan utredning så bryter det mot god inkassosed. Det är angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket.

Om svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man alltid beakta att Datainspektionen aldrig agerar representant i tvister, vilket innebär att de bara har tillsyn över inkasobolagen för att granska att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget generellt. För att Datainspektionen effektvit få bättre kontroll är de tacksamma för de förslag och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand ifall tillsyn är en åtgärd att påbörja. Därmed finns det ingen plikt för Datainspektionen att initiera ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som underlag.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns I själva verket inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Generellt gäller att det är bra att vara så saklig som möjligt i klagomålet och precisera missnöjet och förtydliga vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att giva extra kraft åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en offentlig handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym ifall man skickar klagomålet brevledes utan att skriva de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är nog välgrundat så kan de initiera ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med besked.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som tillsyn inleds. inkasso kundtjänst När Datainspektionen meddelar att någon vidare kontroll inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det relevant att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.