Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund är en variant av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan, istället för källare. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del typiskt förekommande besvär med just krypgrunder som framförallt kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning för fuktskador, i synnerhet under sensommaren och inledningen av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Med tanke på att krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som samlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av till exempel fukt i byggnadsmaterial eller p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att kringgå detta är det viktigt att man med detsamma tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man också tänka på om huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovannämnda besvär. Klicka för mer tips

Oavsett vilken fuktskada så är utgången någorlunda lik – nämligen röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för personer utan dessutom skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan ge upphov till en rad olika symptom. Det är dessutom viktigt att ha i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan minimal kvantitet för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och vidare upp i husets interiör. Även efter man har ordnat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan dålig lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp skänker ett extra skydd. För att fixa fuktrelaterade besvär måste man tränga undan fukten. Det genomförs lämpligen genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka nya fuktskador.

Om man har drabbats mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att endast avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att totalt ta bort och byta ut skadat material. Om man inte vill eller kan utföra det så funkar det även att tvätta angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.