Hur blir man effektivt kvitt med mögelsvamp?

Mögelsvamp är ofta förknippat med obehagliga problem samt dåligt lukt. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som illa lukt).

Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet förflytta näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden åstadkommer så att mögelsvampen kan svälla sig väldigt omfattande och kan dessutom tränga in i porösa material så som trä samt betong. Det är alltså ofta bara en liten del som syns.

Mögel som inte bildar giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel jämt av ondo. Penicillium kan dock även ge allergi samt astma om det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma speciellt för människor med nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man är i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal matthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är således relativt vaga symptom som inte varje gång för tankarna till mögel. Ifall man upplever symptom som ovanför nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus om de upplever liknande saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller uppehålla sig (arbete, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är angripen av mögel. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på olika sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är litet och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man tvätta med vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att eliminera möglet, hellre än att bruka klorin, som visserligen funkar på dessa ytor, mer är oerhört giftigt.

Ifall det rör sig om porösa material är risken för omvänd effekt påtaglig ifall man använder klorin med tanke på att det vanligtvis är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och döda allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Tvärstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Om möglet finns på mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan därefter lättare leta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man få ekonomiskt stöd av staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste ta bort allt det angripna materialet. Klicka här för mer info Det är ett omständigt och dyrt projekt, men även det enda som inte enbart tar bort mögelsvampen utan också sporer samt mykotoxiner.