Att fundera på när man ska sanera

När det handlar om mögel eller annan mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på flera olika sätt. Vilket sätt man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir mycket svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det vanligtvis med att man städar noggrant. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se dessutom alltid över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning därför att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så ska man analysera hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Länk till ytterligare tips

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket de facto medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men ger i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.