Vad bör man tänka på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp alternativt Fulstopp och undkomma få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs således vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, frånsett fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis lätt bli av med genom att rengöra kaklet noggrant med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid angeläget att se över ventilation i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.